Niedziela 15 grudnia 2019
imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej

Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej mieści się w pokoju nr 23.

 

Mateusz Polański

Telefon: (013) 44-847-33
 
Do kompetencji Wieloosobowego stanowiska ds. Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:
 
1) prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, a w szczególności:
a) dokonywanie analiz aktualności planów zagospodarowania przestrzennego,
b) prowadzenie trybu formalno – prawnego opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlicze, zwanego dalej „Studium”,
c) przygotowanie założeń do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany „Studium”, wraz z analizami z zakresu kształtowania ładu przestrzennego gminy,
d) sprawy lokalizacji inwestycji i nadzoru urbanistyczno – architektonicznego,
2) wydawanie decyzji administracyjnych:
a) warunkach zabudowy,
b) lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) dotyczących zmiany sposobu użytkowania nieruchomości,
3) wydawanie postanowień ustalających warunki podziału nieruchomości,
4) wydawanie zaświadczeń urbanistycznych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w oparciu o przepisy odrębne na terenach, na których plany przestrzenne utraciły ważność,
5) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z obowiązujących planów, zagospodarowania przestrzennego,
6) współprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko w toku wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy czy lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności tych planów,
8) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) prowadzenie i kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy oraz współudział w tworzeniu polityki przestrzennej regionu,
10) opracowywanie i publikowanie ofert inwestycyjnych,
11) realizacja zadań w zakresie rolnictwa, a w szczególności:
a) opracowanie wniosków o zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
b) prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin, zwalczaniem szkodników i chwastów,
c) prowadzenie spraw związanych ze szkodami w uprawach w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych,
d) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
12) nadzór nad programem rolniczego wykorzystania gruntów,
13) współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
14) opiniowanie prac geologicznych,
15) współdziałanie z referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania gruntów pod inwestycje.