Czwartek 23 stycznia 2020
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dorota Wiśniowska
Telefon: (013) 44-847-13
 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mieści się w pokoju:
 
pokój nr 22
Dorota Wiśniowska
Jadwiga Meksuła
Grzegorz Mroczka
Telefon: (013) 44-847-13
 
 
Do kompetencji Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
 1. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu komunalnego (m.in. gruntów, budynków) zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 2. sukcesywne ujawnianie, zlecanie inwentaryzacji oraz szacowanie mienia komunalnego,
 3. przekazywanie składników mienia komunalnego w trybie aportu, dzierżawy, najmu, użyczenia itp. na rzecz JPGKiM sp. z o.o. oraz jednostek organizacyjnych gminy i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu,
 4. sporządzanie sprawozdań i informacji o stanie mienia komunalnego oraz weryfikacja danych z Referatem Księgowości Budżetowej,
 5. opracowywanie strategii budownictwa mieszkaniowego,
 6. prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali użytkowych, mieszkaniowych i socjalnych,
 7. weryfikacja wniosków o przydział mieszkania socjalnego i lokalu mieszkalnego zgodnie z trybem określonym w Uchwale Rady Miejskiej w Jedliczu i przekazywanie do zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej,
 8. zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych,
 9. zarządzanie zasobami użytkowymi, mieszkaniowymi i socjalnymi z uwzględnieniem należytego utrzymania stanu technicznego zasobu,
 10. opracowywanie planów remontów bieżących i kapitalnych budynków komunalnych oraz nadzór nad ich realizacją,
 11. prowadzenie ewidencji wniosków o przydział lokali mieszkalnych i socjalnych, opracowywanie i realizacja listy przydziału,
 12. prowadzenie spraw dotyczących przydziału lokali zamiennych,
 13. realizacja wyroków eksmisyjnych i prowadzenie spraw związanych z odzyskaniem lokali,
 14. prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków eksmisyjnych z zasobów mieszkaniowych, które nie są własnością gminy,
 15. legalizacja praw nabytych do mieszkania,
 16. prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych,
 17. przekwaterowanie do innego lokalu mieszkalnego z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,
 18. prowadzenie spraw dotyczących wydzierżawiania nieruchomości oraz rozporządzania nimi w innej formie przewidzianej prawem,
 19. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
 20. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
 21. składanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w zakresie urządzania ksiąg wieczystych oraz aktualizacji wpisów dotyczących nieruchomości komunalnych,
 22. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją i gospodarką gruntami,
 23. tworzenie gminnego zasobu nieruchomości gruntów poprzez:
 1.   komunalizację mienia,
 2.   nabywanie nieruchomości w obrocie cywilnym,
 3. . nabywanie gruntów przez zasiedzenie i spadki,

​24. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości,

25.   prowadzenie spraw związanych:

               a.    z naliczaniem opłat adiacenckich,
               b.   scalaniem i podziałem nieruchomości,
               c.  z dokumentacją akt własności ziemi,
               d.  z naliczaniem opłat planistycznych

26. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów nieruchomościom, placów i ulic,
27.   prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną i łowiectwem, a w szczególności:

 1. racjonalne gospodarowanie leśnym zasobem komunalnym,
 2. przygotowywanie opinii w sprawie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu na pokrycie kosztów zalesiania gruntu,
 3. współpraca ze starostwem powiatowym w związku ze sporządzaniem projektów uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych,
 4. kontrolowanie gospodarki łowieckiej, współdziałanie z zarządcą obwodów łowieckich
  w zagospodarowaniu łowieckim obszaru gminy oraz przyjmowanie wniosków o szkody łowieckie.

28. prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
29.  wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo wodne,
30.  realizacja zadań wynikających z funkcjonowania cmentarzy komunalnych i wojennych, 
31. sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego,
32. podawanie rzetelnych danych na podstawie, których Referat Księgowości Budżetowej może wystawić prawidłowe faktury.
33. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w tym:

 1.   wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
 2.   ustalanie opłat za usuwanie drzew i krzewów,
 3.   prowadzenie rejestru pomników przyrody oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony i pielęgnacji pomników przyrody,
 4.  prowadzenie spraw z zakresu programu NATURA 2000,

34. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w tym:

 1.   opracowywanie rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
 2.   przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną,
 3.   współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

35. utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy w zakresie obsadzeń kwiatowych oraz pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych oraz na działkach należących do gminy,
36. prowadzenie spraw dot. właściwego utrzymania, zagospodarowania działek gminnych (w tym: koszenia),
37. kontrola realizacji umów dot. dzierżawy, najmu, użyczenia itp. nieruchomości gminnych,
38. sprawdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pod kątem zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
39. nadzór nad miejskim targowiskiem oraz szaletami miejskimi,|
40. opracowywanie programów ochrony środowiska oraz ich aktualizacja,
41. nadzór nad utrzymaniem studni publicznych,
42. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w tym:

 1.   naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 2.  wydawanie pozwoleń emisyjnych,
 3.  wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 4.  przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

43. realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w tym:

 1. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach,

44. realizacja zadań wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, wynikających
z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
45. realizacja zadań wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
46. realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym m.in.:

 1. prowadzenie rejestru działalności w zakresie gospodarki odbierania odpadów komunalnych,
 2.  wydawanie decyzji nakazujących opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości stałych,
 3. wydawanie decyzji nakazujących wykonanie innych obowiązków wynikających
  z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 4. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
 5. realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu,
 6. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem zwłok zwierząt padłych na drogach
  i terenach należących do Gminy,
 7. podejmowanie działań strategicznych zmierzających do osiągnięcia poziomu odzysku odpadów,
 8. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców, dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
 9. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,

47. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,