Wtorek 20 kwietnia 2021
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Przebudowa rowu na Osiedlu Jedlicze-Męcinka

Dobiegają końca prace przy realizacji bardzo potrzebnej inwestycji, którą jest „Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego) rowu Kurkowskiego”, przebiegającego wzdłuż ulicy Maurycego Kurkowskiego na Osiedlu Jedlicze-Męcinka. Ma ona za zadanie ochronę domów oraz budynków użyteczności publicznej przed corocznymi podtopieniami.

Zakres prac obejmował budowę i przebudowę kanału opadowego za pomocą kręgów betonowych o średnicy 1000 mm (na odc. 219 m) wraz z uzbrojeniem w studzienki kanalizacyjne oraz modernizację towarzyszącej mu kanalizacji opadowej (na dł. 55,7 m). Końcowym celem robót było przełączenie przestarzałej infrastruktury, o niewystarczającej przepustowości do nowo wybudowanego systemowego kanału opadowego. Ponadto wykonano przebudowę kolidujących z rowem odcinków sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie budynku nr 20 przy ul. Jesionowej za pomocą palisady żelbetowej. Obecnie pozostało do wykonania odtworzenie infrastruktury drogowej i ostateczne uporządkowanie terenu.

Wartość robót budowlanych, na które udało się uzyskać pożyczkę celową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 699 700,00 zł. Całkowita kwota inwestycji wynosi 756 017,00 zł.

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Do dnia 14 grudnia 2020 r. ukończony został pierwszy z nich, którego koszt wyniósł 124 367,79 zł. Termin ukończenia drugiego ustalony jest na 31 maja 2021 r.

Prowadzona inwestycja jest ważna dla mieszkańców Jedlicza, w szczególności Osiedla Męcinka. Poczynione prace mają na celu ochronę budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zlewni rowu przebiegającego wzdłuż ulicy Kurkowskiego, Domu Ludowego wraz ze świetlicą, sklepu oraz remizy OSP przed podtopieniami wynikającymi ze zbyt małej przepustowości kanału deszczowego w stosunku do rozwoju zabudowy. Mniejsza retencja terenu wymusza bowiem konieczność odprowadzenia większej ilości wód opadowych.